ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5074562 – 3 στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», με κωδικό ΟΠΣ 5074562, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» και του Υποέργου 06 «Δημοσιότητα – Συντονισμός – Διαχείριση».

Κατόπιν αξιολογήσεως των 7.224 αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 5074562 – 3 στο Πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», με κωδικό ΟΠΣ 5074562 για τη συμμετοχή 2.000 άνεργων γυναικών στο Μητρώο Ωφελουμένων της Πράξης και σε συνέχεια της από 29.03.2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ανακοινώνεται ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας, με τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μετά τον συνυπολογισμό της μοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής, όπως ορίζονται στο κείμενο της 5074562 – 3 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τον κωδικό αριθμό υποβολής της αίτησής συμμετοχής τους καθώς και ο πίνακας των απορριπτέων αιτήσεων:

Όλες οι περιφέρειες

Ανά περιφέρεια

Ανά περιφερειακή ενότητα

Μπορείτε να αναζητήσετε – επαληθεύσετε τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ)  με το ονοματεπώνυμό σας και το ΑΦΜ σας στον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΥΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο