ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5074562 – 3 στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», με κωδικό ΟΠΣ 5074562, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» και του Υποέργου 06 «Δημοσιότητα – Συντονισμός – Διαχείριση».

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» MIS 5074562

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι oι άνεργες που εντάσσονται στο Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσης ανακοίνωσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) και κατά τη φάση ένταξης στην Πράξη δηλαδή κατά την 1η συνεδρία Συμβουλευτικής. Ειδικότερα για την ένταξη τους στη Πράξη θα πρέπει να συντρέχουν απαραίτητα οι ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την 1η συνεδρία Συμβουλευτικής:

  • να είναι άνεργες με ενεργό δελτίο ανεργίας
  • να έχουν ηλικία έως 49 ετών (να διανύουν το 49ο έτος).

Οι ωφελούμενες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο θα ενημερωθούν για την έναρξη της συμβουλευτικής και για την ένταξη τους στην Πράξη από τον ανάδοχο Πάροχο Κατάρτισης.

Όλες οι περιφέρειες

Ανά περιφέρεια

Ανά περιφερειακή ενότητα

Μπορείτε να αναζητήσετε – επαληθεύσετε τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ)  με το ονοματεπώνυμό σας και το ΑΦΜ σας στον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΥΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο