Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, προσκαλεί άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών για να υποβάλλουν αίτηση, για την ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», προκειμένου να συμμετέχουν σε ενέργειες που περιλαμβάνουν συμβουλευτική και επαγγελματική κατάρτιση η οποία οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Κάθε συμμετέχουσα θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.600 ευρώ.

Διαβάστε την πρόσκληση στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.pdf

Για την αποτελεσματική υλοποίηση της πράξης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ συνεργάζεται με τους ακόλουθους συμπράττοντες φορείς:

  • τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ),
  • τον Σύνδεσμο Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ)
  • τον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Υποδημάτων & Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ).

Η παροχή υπηρεσιών αφορά σε δυο χιλιάδες (2.000) άνεργες γυναίκες, στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονου Πυλώνα του πολιτισμού και  περιλαμβάνει:

Α. Δράσεις Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής – Mentoring (6 ατομικές συνεδρίες),

Β. Επαγγελματική κατάρτιση 520 ώρες (120 ώρες Θεωρητικής κατάρτισης και 400 ώρες πρακτικής άσκησης) και

Γ. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι άνεργες που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων της παρούσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά την ένταξή τους  στην Πράξη (ως χρονική στιγμή ένταξης στην Πράξη ορίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής).

Το εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο θα λάβουν οι συμμετέχουσες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την επαγγελματική κατάρτιση, ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ την ώρα (σύνολο 520 *5= 2.600 ευρώ).

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα https://creative.inegsee.gr/

 

Ημερομηνίες:

Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 16:00.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δύναται να παραταθεί με απόφαση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Δικαιολογητικά: Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή κάθε υποψήφιας θα πρέπει να επισυνάψει μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής»:

  1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
  2. Βεβαίωση Ανεργίας
  3. Αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου ή ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ ή Λυκείου ή Τίτλο σπουδών ΙΕΚ ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικού έτους 2021 για το Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα

Οδηγίες: Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των ανέργων γυναικών στο έργο μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Α) Με Ηλεκτρονική υποβολή.

Κάθε ενδιαφερόμενη που επιλέγει να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση της στο Μητρώο Ωφελούμενων, θα πρέπει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://creative.inegsee.gr/form/ , να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Βήμα 1ο Να συμπληρώσει τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής»,

Βήμα 2ο Να αναρτήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω δικαιολογητικά)

Βήμα 3ο Να υποβάλει την αίτηση πατώντας το πεδίο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ».

 Η υποβολή της αίτησης με την επισύναψη των δικαιολογητικών θεωρείται ολοκληρωμένη όταν στην οθόνη αναγράφεται το μήνυμα: «Η αίτησή σας υποβλήθηκε επιτυχώς με ημερομηνία υποβολής και κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής». Μετά την υποβολή της αίτησης  η υποψήφια δεν θα μπορεί να προβεί σε καμία τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών της. Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποψήφια θα λάβει απαντητικό email με το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής της, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της το οποίο θα πρέπει να “διαφυλάξει” για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων στο Μητρώο Ωφελούμενων.

Β) Με ταχυδρομική αποστολή. 

Κάθε ενδιαφερόμενη που επιλέγει να υποβάλλει έντυπα την αίτηση της στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να εκτυπώσει και να συμπληρώσει τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», που θα βρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://creative.inegsee.gr/ . Στη συνέχεια αφού την υπογράψει θα πρέπει να την επισυνάψει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω δικαιολογητικά) και να τα αποστείλει σε κλειστό φάκελο με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Προς ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71A, 10681, Αθήνα, Αττικής με την ένδειξη: Συμμετοχή στο Μητρώο Ωφελούμενων «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες».

Υπόψη: κας Τσουκαλά Μαρίας.

 

 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι υποψήφιες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά  για τον κωδικό αριθμό της αίτησης τους (στο email που έχουν δηλώσει στην αίτηση ή και στο κινητό τους τηλέφωνο).

 

Γ) Με επιτόπια επίσκεψη σε παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής ή ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν τα παραρτήματα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (βλ. διευθύνσεις σε Παράρτημα Ι) και να λάβουν βοήθεια για την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο