ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5074562 – 3 στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», με κωδικό ΟΠΣ 5074562, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ, του Υποέργου 6 «Δημοσιότητα – Συντονισμός – Διαχείριση»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (υποβλήθηκαν 7.224 αιτήσεις) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» MIS 5074562

Κατόπιν αξιολογήσεως των 7.224 αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 5074562 – 3 στο Πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», με κωδικό ΟΠΣ 5074562 για τη συμμετοχή 2.000 άνεργων γυναικών στο Μητρώο Ωφελουμένων της Πράξης και σε συνέχεια της από 29.03.2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ανακοινώνεται ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας, με τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μετά τον συνυπολογισμό της μοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής, όπως ορίζονται στο κείμενο της 5074562 – 3 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τον κωδικό αριθμό υποβολής της αίτησής συμμετοχής τους καθώς και ο πίνακας των απορριπτέων αιτήσεων:

Σχετικά αρχεία

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψήφιων γυναικών

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων του Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενων, οι επιλαχούσες και οι μη επιλεχθείσες έχουν το δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ωφελούμενων. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα της Πράξης στη διεύθυνση https://creative.inegsee.gr/form/enstaseis/, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα «Ένσταση επί των Αποτελεσμάτων».

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο